Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho, ktorým je spoločnosť Frameworks s.r.o

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z predaja a kúpy tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.frameworks.store pričom sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim pri plnení v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci je spoločnosť Frameworks s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 54, 851 01 Bratislava, IČO: 47 949 597, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 101119/B.

Sídlo prevádzky e-shopu: Blagoevova 28, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, tel: +421 948 888 277, e-mail: shop@frameworks.store

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu https://frameworks.store

Kupujúci je v postavení spotrebiteľa v prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, www.soi.sk

Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ, právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

V prípade, ak dôjde k uzatvoreniu písomnej kúpnej zmluvy alebo dodávateľskej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, v zmysle ktorej si zmluvné strany dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia takto zatvorenej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.frameworks.store, pričom kupujúci má možnosť oboznámenia sa s ich obsahom a ich archivácie.

 

II. Kúpna zmluva

Predávajúci zverejňuje zoznam bežne dodávaného tovaru na webovej stránke obchodu https://frameworks.store. Zoznam dodávaného tovaru v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok je katalógom bežne dostupného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť každej položky zoznamu tovaru. Dostupnosť tovaru v požadovanom množstve potvrdí predávajúci na základe objednávky zadanej kupujúcim.

Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu predávajúceho, si kupujúci objednáva prostredníctvom elektronického obchodného systému na https://frameworks.store, e-mailom cez adresu shop@frameworks.store alebo na telefónnom čísle prevádzky e-shopu +421 948 888 277. Po vyplnení formulára a odoslaní objednávky kupujúcim, je poslaný kupujúcemu informačný email s predmetom „Potvrdenie o prijatí objednávky“, ktorý informuje kupujúceho o zaradení objednávky na spracovanie. Uvedená e-mailová správa nemá za následok vznik kúpnej zmluvy, ani potvrdenie objednávky.

Predávajúci potvrdí objednávku osobitne e-mailom, po upresnení ceny a lehoty dodania požadovaného tovaru.

Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že berie na vedomie a súhlasí, že objednávka je záväzná a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich im z tejto zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

III.  Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na základe objednávky, v požadovanom množstve, akosti a vyhotovení. Dodanie tovaru uvedeného v e-shope ako tovar „skladom“, zabezpečí dodávateľ v lehote do 7 – 21 (slovom „siedmich až dvadsať jedna“ dní). Dodanie tovaru uvedeného v e-shope ako „tovar na objednávku“ zabezpečí predávajúci do 45 (slovom „štyridsiatich piatich“) dní.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodania tovaru v prípade, ak je omeškanie spôsobené kuriérskou službou.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu spolu s tovarom aj doklady potrebné na jeho prevzatie a užívanie.

Pri dodávke tovaru podpíše kupujúci kópiu dodacieho listu a všetky ďalšie príslušné dokumenty.

 

IV. Cena a platobné podmienky

Ceny za tovar sú uvedené na webovej stránke e-shopu www.frameworks.store, v príslušnom vlákne k danému tovaru. Výška kúpnej ceny tovaru bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom.

Ceny sú uvedené v mene Euro, vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.

Cena tovaru nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru kupujúcemu. Cena za dodanie tovaru sa odvíja od voľby spôsobu dodania tovaru kupujúcim, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v príslušnom vlákne e-shopu pri zadávaní objednávky. Informáciu o celkovej výške ceny za tovar, vrátane poplatkov za dodanie tovaru, uvedie predávajúci kupujúcemu najneskôr pri potvrdení objednávky.

Platnosť ceny za tovar trvá do oznámenia novej ceny za daný tovar.

Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v internetovom obchode www.frameworks.store v prípade, ak je cena v príslušnom vlákne internetového obchodu uvedená chybne, v dôsledku zrejmej chyby v písaní. Predávajúci o takejto zmene informuje kupujúceho pred potvrdením objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v obchode, zavádzať nový tovar do predaja, vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takými zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce už z odoslanej objednávky či uzatvorenej zmluvy.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu nasledovnými spôsobmi:

Platba vopred bankovým prevodom:  Na základe údajov o platbe uhradí kupujúci kúpnu cenu prevodom na bankový účet predávajúceho vedený v:

Slovenská sporiteľňa
Č. účtu: 506 345 9495/0900
IBAN: SK36 0900 0000 0050 6345 9495

Platba vopred, prostredníctvom platobnej karty:

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu platobnou kartou prostredníctvom príslušného vlákna e-shopu https://frameworks.store

Platba vopred, prostredníctvom platobnej brány:

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu prostredníctvom platobnej brány e-shopu shopu https://frameworks.store

 

V. Zodpovednosť za vady

Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, sa riadi § 620 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

V prípade, že je kupujúcim podnikateľ, zmluvné strany sa v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka dohodli na záručnej dobe 12 mesiacov.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 

VI. Reklamácie

Podmienky reklamácie tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku zverejneného predávajúcim na webovej stránke e-shopu https://frameworks.store/reklamacny_poriadok/

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Podľa § 7 ods. 6 uvedeného zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, pričom spotrebiteľ môže použiť kontaktný formulár (predmet – Odstúpenie od zmluvy) na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci sprístupnil na webovej stránke e-shopu https://frameworks.store/kontakt/.

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä, nie však výlučne z dôvodu nedostupnosti tovaru, z dôvodu nemožnosti plnenia v stanovenej lehote z technických príčin, prekážke na strane výrobcu tovaru, doručovateľa alebo z iných objektívnych príčin.

Predávajúci má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade dôvodných pochybností o pravosti a správnosti údajov poskytnutých kupujúcim alebo v prípade dôvodného podozrenia, že v prípade danej objednávky ide o hackerský alebo iný útok na e-shop predávajúceho.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi po splnení podmienok na odstúpenie od zmluvy vrátené najneskôr do 14 (slovom „štrnástich“) dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

VIII. Riešenie sporov

Spotrebiteľ má v prípade sporu vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho bodu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku,

Slovenská obchodná inšpekcia pre spory neuvedené v predchádzajúcich ustanoveniach okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname Ministerstva vnútra SR, v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

 

IX. Ochrana osobných údajov

 Správcom osobných údajov je spoločnosť Frameworks s.r.o

Správca spracováva osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, zabezpečenia funkčnosti webu, personalizácie obsahu a analýzu návštevnosti.

Právnym základom spracovania osobných údajov je nevyhnutnosť uzatvorenia a plnenia zmluvy a oprávnený záujem spoločnosti Frameworks s.r.o. na funkčnosti webových stránok.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a na marketingové účely predávajúceho a nebudú inak zverejnené, ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou poskytnutia údajov v súvislosti s distribúciou alebo platobným stykom pri plnení zo zmluvy a to v nevyhnutnom rozsahu.

Osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci udeľuje predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov na účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho.

Viac informácií o spracovaní osobných údajov sprístupňuje správca na webe eshopu https://frameworks.store/osobne_udaje/

 

X. Záverečné ustanovenia

 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné v znení uvedenom na webovom sídle predávajúceho https://frameworks.store/VOP/ v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Predávajúci je oprávnený meniť obsah týchto všeobecných obchodných podmienok v nadväznosti na zmenu platnej legislatívy alebo obchodnú politiku predávajúceho. Zmeny všeobecných obchodných podmienok v zmysle tohto bodu nemajú vplyv na objednávky dokončené pred účinnosťou príslušných zmien. Zmeny obchodných podmienok sú účinné ich zverejnením na webovom sídle predávajúceho www.frameworks.store.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné dňom 01.04.2020 a rušia platnosť všetkých predchádzajúcich všeobecných obchodných podmienok.